Tin tức - Sự kiện   /  Thông báo, giấy mời
Báo cáo nhu cầu kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương theo NĐ số 17/2015/NĐ-CP và NĐ số 09/2015/NĐ-CP.
Ngày đăng: 04/04/2015

 Căn cứ Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đới với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Thực hiện Công văn số 376/STC-NS ngày 31/3/2015 của Sở Tài chính về việc thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.
Phòng TC-KH đề nghị các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, UBND các xã, thị trấn trong huyện tổng hợp báo cáo nhu cầu tiền lương tăng thêm.
Thời gian: Trước ngày 8/4/2015.
Địa chỉ : Phòng TC- KH.
          Biểu mẫu tại đây                                                                                                                                             BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích