Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Về việc lập danh sách công chức, viên chức phải chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 158/2007/NĐ-CP
Ngày đăng: 09/04/2015

 Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính Phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm và luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên xây dựng và ban hành Kế hoạch định kỳ chuyến đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện.
Nội dung xem tại đây.

Tệp đính kèm: Tải Về | Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích