Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, chấn chỉnh việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.
Ngày đăng: 09/04/2015

 Thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, Một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc, tham gia đánh bài, không đeo thẻ công chức, sử dụng trụ sở cơ quan vào việc riêng vẫn còn diễn ra. Đặc biệt là việc thực hiện Cơ chế một cửa, Một cửa liên thông chưa tốt, việc trả kết quả chậm, muộn còn phổ biến. Riêng trong tháng 3/2015, toàn huyện có 32 thủ tục hành chính quá hạn, nguyên nhân do công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với Bộ phận một cửa chưa nhịp nhàng, thủ trưởng, công chức một số cơ quan chuyên môn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo tinh thần Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 28/7/2014 của Huyện ủy, Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 15/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, Một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã và thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau.
Nội dung xem tại đây.
                                                                                                                                                                                                      BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích