Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Huyện uỷ Tân Yên triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang
Ngày đăng: 08/06/2015

 Ngày 6/6, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 134-KH/HU triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện.
Với mục đích quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính Phủ; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tới các cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tổ chức. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, ANQP trong tình hình mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững của huyện. Phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin; tạo mọi điều kiện để nâng cao khả năng khai thác và ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy nhanh công tác cải cách hành chính nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi, đảng bộ, sự quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, đồng thời phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp.
Kế hoạch đề ra 4 mục tiêu cơ bản, đó là: Từng bước xây dựng hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện hiện đại, chuẩn hoá, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho mọi đối tượng. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng, khai thác và sử dụng CNTT. Hoàn thiện hệ thống mạng điện tử, hiện đại và liên thông với các cấp, các ngành góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc trong quản lý và sản xuất, kinh doanh. Phát triển nguồn nhân lực CNTT đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng và triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trên địa bàn toàn huyện. Đảm bảo đến năm 2020 có 100% cán bộ công chức, viên chức đạt trình độ tin học A trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2015 có 52,5% (133/253), năm 2016 có 100% (253/253) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và năm 2020 có 30% dịch vụ công trực tuyên đạt mức độ 4 số. 100% các xã, thị trấn đưa Một cửa điện tử liên thông hiện đại vào hoạt động đồng bộ.
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đề ra 6 giải pháp cơ bản, cụ thể là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với ứng dụng, phát triển CNTT. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế về ứng dụng, phát triển CNTT. Xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, internet, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
                                                                                                                                                         Trần Bảo Trung

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích