Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Ngày đăng: 11/08/2015

 Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020 xác định phương hướng, mục tiêu chủ yếu đó là: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa; phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; xây dựng NTM. Tiếp tục tạo sự chuyển biến trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TSVM. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đưa Tân Yên phát triển theo hướng toàn diện và bền vững.
Mục tiêu:
1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 12-14% (giá so sánh).
Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 6-7%; Công nghiệp - xây dựng 17-19%; Dịch vụ 16-18%.
2. Cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế đến năm 2020 (giá hàng hóa): Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 38- 39%; Công nghiệp- xây dựng 37- 39%; Dịch vụ 22-24%.
3. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 70- 73 triệu đồng.
4. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 (không tính thu tiền cấp quyền sử dụng đất) tăng bình quân 10-15%/năm.
5. Sản xuất nông nghiệp đến năm 2020: Cơ cấu khu vực nông nghiệp (trồng trọt đạt 39-41%, chăn nuôi, thủy sản đạt 56- 58%, dịch vụ nông nghiệp đạt 2-4%).
Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 đạt khoảng 140- 150 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 đạt 82.000 tấn.
6. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016- 2020 đạt khoảng 12.000 tỷ đồng.
7. Tỷ lệ dân số đô thị từ 7,5% đến 10%.
8. Giáo dục: Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 95%. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 98%.
9. Lao động: số lao động được giải quyết việc làm mới mỗi năm tăng bình quân khoảng 3400 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%.
10. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm từ 1,5% đến 2%/năm và ở mức thấp hơn bình quân chung của tỉnh.
11. Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" 86%; tỷ lệ làng, khu, phố được công nhận danh hiệu "Văn hóa" 70%.
12. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến 2020 là 100%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đến 2020 đạt 85%.
13. Có từ 17- 20 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020.
14. Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch từ 98% trở lên, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh từ 95% trở lên; đến năm 2020, 100% các thôn, khu phố có tổ thu gom rác thải; tỷ lệ rác thải ở đô thị được thu gom 98%, ở nông thôn là 45%.
15. Phấn đấu 100% đảng viên dự đánh giá hằng năm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 50% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt trong sạch vững mạnh. Hằng năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên; phấn đấu đến năm 2020 có 25-30% cơ sở đảng đạt cơ sở đảng dân vận khéo.
16. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội: Hằng năm có trên 70% cơ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, không cỏ đơn vị xếp loại trung bình, yếu kém.
                                                                                                                                              BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích