Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Tân Yên với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Ngày đăng: 07/11/2015

 Là một trong những vùng đất cổ, huyện Tân Yên vốn giàu bản sắc văn hoá truyền thống, với một hệ thống di tích lịch sử văn hoá đặc sắc và đây là nền tảng để Tân Yên phát huy vốn quí của mình.
Nhận thức rõ văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, xã, cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, việc chăm lo và phát triển sự nghiệp văn hoá đã được Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo. Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án liên quan đến việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nội dung của các nghị quyết kết luận cũng như các đề án, các kế hoạch đã bao hàm đầy đủ các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá và thể hiện rõ 5 mục tiêu được cụ thể hóa bằng 7 phong trào thi đua yêu nước. Ban chỉ đạo phong trào từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và thực sự là nòng cốt trong việc xây dựng kế hoạch, định rõ bước đi, chỉ đạo và thực hiện chỉ tiêu hàng năm phù hợp với đặc điểm tình hình ở địa phương. Các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị đều tổ chức đánh giá nghiêm túc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng các thiết chế văn hóa và chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 100% các thôn làng đều xây dựng được hương ước, quy ước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được nhân dân đồng thuận và thực hiện tốt. 24/24 xã, thị trấn đã quy hoạch đủ đất cho xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao theo tiêu chí nông thôn mới. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện từng bước được hoàn thiện gồm hội trường đa năng đáp ứng nhu cầu tổ chức các hội nghị lớn của huyện. Sân bãi tập, nhà thi đấu, nhà truyền thống, thư viện …đang sử dụng và phát huy có hiệu quả.

Trung tâm văn hóa - thể thao các xã, Nhà văn hóa - khu thể thao thôn làng được tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện. Toàn huyện đã có gần 10 trung tâm văn hóa xã đạt tiêu chí nông thôn mới và hàng chục sân thể thao đơn giản. Mỗi thôn làng có ít nhất 1 sân thể thao, nhiều làng có 5 - 6 sân cầu lông, bóng chuyền, nhiều hộ gia đình có sân cầu lông, bóng bàn. Cơ sở vật chất hiện có đã góp phần quan trọng duy trì hoạt động có nề nếp của 369 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được duy trì, các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị thường xuyền bám sát 3 tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa để chỉ đạo, triển khai đến cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó mọi người, mọi nhà đều gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và hương ước, quy ước của cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống gia đình bình đẳng, hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tương trợ giúp đỡ mọi người, giữ gìn thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc, của quê hương. Tổ chức lao động sản xuất kinh doanh học tập đạt kết quả. Phong trào xây dựng làng văn hóa (LVH) được các xã, thị trấn triển khai và thực hiện tích cực. 5 tiêu chuẩn LVH được tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, làng, từng cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được mọi nhà, mọi người đồng tình hưởng ứng và tự giác thực hiện đạt kết quả cao. Đời sống người dân trong huyện ổn định, tỷ lệ hộ nghèo gairm chỉ còn trên 4%. Đường làng ngõ xóm được bê tông hoá, 100% hộ dân được dùng điện. Các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao, y tế, giáo dục được trang bị theo hướng hiện đại từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Năm 2015 toàn huyện đã có 276 thôn làng khu phố văn hóa, và 2 xã đạt chuẩn xã văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%. Đa số các cơ quan đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ theo lĩnh vực của ngành. Nội bộ cơ quan đơn vị luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan. Mỗi cơ quan đơn vị đều có môi trường văn hoá lành mạnh, cảnh quan cơ quan đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Năm 2015 có 175 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Hưởng ứng Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, trong đó Mặt trận tổ quốc với vai trò chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ gương mẫu trong việc thực hiện phong trào, chủ động sáng tạo có chương trình hành động cụ thể. Tân Yên là huyện đi đầu trong toàn tỉnh về việc xoá nhà tạm dột nát. Chỉ đạo và triển khai chặt chẽ việc bình xét công nhận gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các thôn làng vào ngày 18/11 hàng năm. Thực tế, trong những năm qua Cuộc vận động đã mang tính toàn dân, toàn diện, phát huy được ý chí tự lực tự cường, khơi dậy mọi tiềm năng và sức mạnh của cộng đồng.
Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được diễn ra sôi nổi, rộng khắp đã thu hút được đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân tham gia. Số người tham gia thể dục thể thao thường xuyên tăng qua các năm và đang đạt tỷ lệ 35%. Để cổ vũ động viên và khích lệ phong trào mỗi năm huyện thường xuyên tổ chức các giải văn nghệ thể dục thể thao cấp huyện. Đặc biệt tại các kỳ Đại hội thể dục thể thao đã thu hút được hàng nghìn lượt vận động viên tham gia. Qua đó đã phát hiện được nhiều nhân tố tiêu biểu bồi dưỡng tham gia giải cấp tỉnh và cấp quốc gia. Phong trào thể dục thể thao trong trường học được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp và xây dựng sân chơi bãi tập đáp ứng nhu cầu dạy học.
Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ và triển khai thực hiện của UBND huỵên: “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thực sự đi vào cuộc sống, nhiều phong trao thi đua yêu nước đã được phát động, nhiều cơ chế chính sách đã được thực hiện có hiệu quả, nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bản sắc văn hoá dân tộc của quê hương được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, từng bước đáp ứng kịp với tiến trình phát triển kinh tế nhanh chóng của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
                                                                                                      CTV Phương Thảo, ảnh CG

Thông tin hữu ích