Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Ngày hội của toàn dân
Ngày đăng: 23/03/2016

 Cùng với thành công của đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lắn thứXII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
5 năm 1 lần, nước ta lại tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày Chủ nhật (22-5-2016). Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước và Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020, 2 năm thi hành Hiến pháp 2013.
Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyển làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyển lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyển làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp mới 2013, hàng loạt đạo luật về tổ chức bộ máy đã được thông qua và ban hành, như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyến địa phương, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đó là những cơ sở pháp lý quan trọng trong cuộc bầu cử lần này. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước vể cuộc bầu cử đã chỉ ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
Để có thể bầu ra những đại biểu dân cử vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng như kỳ vọng của cử tri và nhân dân, chuẩn bị nhân sự là công việc rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Công tác nhân sự phải bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Những người được giới thiệu phải tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có năng lực, điếu kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Nhân dân không chấp nhận đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. Cùng với việc coi trọng chất lượng và bảo đảm đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cần chú ý đến việc bảo đảm có cơ cấu hợp lý về số đại biểu đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; có tỷ lệ hợp lý đại biểu là nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, người dân tộc thiểu số, đại biểu các tôn giáo; đại biểu là công nhân, nông dân, doanh nhân. Căn cứ vào quy định của pháp luật để xúc tiến việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và hướng dẫn việc tự ứng cử, tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử. Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng góp phần vào việc bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu trong Quốc hội và HĐND các cấp, đổng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các điểu kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ các quyển về ứng cử, bầu cử mà pháp luật quỵ định.
Một trong những yếu tố góp phấn vào thắng lợi của cuộc bầu cử là công tác tuyên truyền. Vì vậy, công tác này cần được chú trọng và thực hiện ngay từ khi khởi động cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyén về bầu cử luôn phong phú với đối tượng rộng rãi và hình thức đa dạng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử (bao gồm Luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn); vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn đầy đủ các quyển về ứng cử, bầu cử mà pháp luật quỵ định để lựa chọn và bầu người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Việc triển khai công tác bầu cử đang được thực hiện khẩn trương, đúng theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước trong một khoảng thời gian không dài, nhưng với khí thế toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm làm chủ của mỗi người dân, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

                                                                                                                                              Báo BG

Thông tin hữu ích