Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Những điểm mới của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND
Ngày đăng: 23/03/2016

 Công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân vể kết qủa khiếu nại
Điều 33 quỵ định: Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 5 ngày kế từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quà giải quyết.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Cử tri được bỏ phiếu ở nơi khác

Điều 34, quy định: Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, UBND cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.
Những trường hợp không được ứng cử ĐBQH và HĐND
Điều 37 quy định: Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng khởi tố bị can; người đang cháp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích và người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Xác minh và trả lời các vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND
Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với ĐBQH được quy định tại Điều 46, còn đại biểu HĐND quy định tại Điều 55, cụ thể như sau:
1. Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử có trách nhiệm xác minh và trà lời bằng văn bản cho Ban Thường trực ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Trường hợp người ứng cử ĐBQH lá người đứng đẩu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản cho Bản Thường trực ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.
2.Đối với vụ việc ở khu dân cư thì cơ đơn vị giới thiệu người ứng cử có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.
3.Đối với người tự ứng cử ĐBQH thì Ủy ban bầu cử ở tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.
Điều 55 quy định:
1.Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử đại biểu HĐND có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.
Trường hợp người ứng củ là người đứng đẩu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý thì cơ quan có thẩm quyển ra quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có trách nhiệm xác minh và trả lời.
2.Đối với vụ việc ở khu dân cư thì cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND có trách nhiệm phổi hợp với UBND cấp xã xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.
3.Đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND thì Ủy ban bầu cử có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.
Đặc biệt Luật quy định: Chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, việc xác minh và trả lời vế các vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND phải được tiến hành xong .
                                                                                                                                                 Báo BG

Thông tin hữu ích