Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên đẩy mạnh các loại hình thông tin tuyên truyền về bầu cử.
Ngày đăng: 26/03/2016

 Phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong thời gian qua, huyện Tân Yên đã đẩy mạnh các loại hình thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
- Ngoài Kế hoạch số 01/KH-TBTT về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thông báo số 01/TB-TBTT về phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2016-2021, Tân Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên Tiểu ban căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ cụ thể được phân công để xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện. Đã tổ chức 12 hội nghị quán triệt, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân và quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cấp phát 2.098 cuốn tài liệu bầu cử, 74 bản Hướng dẫn tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phát hành 2.400 bản tin củạ huyện. Đăng tải trên 50 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kẻ, vẽ và treo 10 khẩu hiệu qua đường, 7 pano trên các trục đường chính, điểm đông dân cư. 

                                                                                                                                                            BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích