Tân Yên dồn đổi 140 ha diện tích đất canh tác

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: Dồn đổi ruộng là nhiệm vụ trọng tâm, mũi đột phá trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, Tân Yên đã tập trung cao cho công tác này.
Thông tin hữu ích