Tân Yên ứng dụng phát triển công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp

  Xác định sản phẩm nông nghiệp vẫn chiếm vai trò chủ lực, Tân Yên đã hoạch định rõ cơ cấu của ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng,...
Thông tin hữu ích