Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bát cháo nghĩa tình

Thấm nhuần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng 122 năm ngày sinh nhật Bác, chào mừng Đại hội Công đoàn Chi cục Thuế Tân Yên lần thứ IX năm 2012, Chi cục Thuế Tân Yên đã  phát động đến toàn thể đoàn viên công...
Tác phẩm "Đường Cách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm Đường Cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, do Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1927. Để phục vụ việc học tập các...
V/v chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG HUYỆN UỶ TÂN YÊN * Số 550 -CV/HU "V/v chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Yên, ngày 04   tháng 5...
Hướng dẫn học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

HUYỆN UỶ TÂN YÊN BAN TUYÊN GIÁO * Số   06  - HD/BTG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Yên, ngày 29  tháng 03  năm 2012 HƯỚNG DẪN học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và...
Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

HUYỆN UỶ TÂN YÊN BAN TUYÊN GIÁO * Số  02- HD/BTG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2012 HƯỚNG DẪN thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ...
Kế hoạch học tập, tuyên truyền chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG HUYỆN UỶ TÂN YÊN * Số  33 - KH/HU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Yên, ngày 20  tháng 02  năm 2012 KẾ HOẠCH  học tập, tuyên truyền chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012...
Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG HUYỆN UỶ TÂN YÊN * Số  31 - KH/HU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Yên, ngày  16  tháng 02 năm 2012 KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012...
Trang    button   button   11  
Thông tin hữu ích