Di sản văn hóa phi vật thể sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng.

Mới đây, Nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu trong lễ hội đâm trâu của đồng bào người Cor sinh sống tại Quảng Nam được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Đây là đợt công nhận thứ 8. Tính ra, trên đất nước ta đã có 95 loại hình sinh hoạt dân gian đã được được công nhận Di sản văn hóa phi...
Khám phá Lăng Phục Chân Đường.

 Hàng năm, cứ vào ngày mùng 6 tháng giêng, người dân làng Ngọc Trai, tên nôm là làng Vườn lại tụ về Lăng Phục Chân Đường mở hội tỏ lòng thành kính tri ân với người có công giúp dân mở đất, lập làng. Người được thờ cúng trong lăng mộ này là Quận công Giáp Đăng Luân. Trải qua gần 300 năm, nhưng lăng...
Thông tin hữu ích