Tìm kiếm văn bản
Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :   Cơ quan ban hành:
Văn bản quy phạm pháp luật
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 10/10/2018 UBND Huyện  QĐ bãi bỏ quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND huyện Tân Yên quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 30/07/2018 05/08/2018 UBND Huyện  Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND&UBND huyện
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 30/07/2018 05/08/2018 UBND Huyện  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tư pháp huyện
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 01/08/2018 Hội đồng Nhân dân huyện  Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 44/2015/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND huyện khóa XVIII V/v hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Nghị đinh số 168/2018NĐ-CP 31/12/2017 01/01/2018 VB Trung ương  Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 08/03/2018 VB của tỉnh   Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý, trình tự, thủ tục xuất cảnh
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 15/01/2018 01/07/2018 VB Trung ương   Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Nghị định số 07/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 VB Trung ương  Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề tương trợ tư pháp, văn thư, lưu trữ và đề mục
Nghị định số 10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 VB Trung ương  Quy định chi tiết một số điều của Luật ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 VB Trung ương  Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài
Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 01/01/2018 VB của tỉnh  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND 08/12/2017 VB của tỉnh  Điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 08/12/2017 VB của tỉnh về việc thành lập thôn Nông Lâm, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên; sáp nhập 6 thôn để thành lập 3 thôn mới thuộc huyện Sơn Động và huyện Lục Ngạn
Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 01/01/2018 VB của tỉnh  Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số 10/2017/QĐ-UBND 17/11/2017 24/11/2017 UBND Huyện  Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính Kế hoạch
Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND 19/10/2017 26/10/2017 UBND Huyện  Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND 22/08/2017 29/08/2017 UBND Huyện  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên
Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND 22/08/2017 29/08/2017 UBND Huyện  Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Yên 
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND 22/08/2017 29/08/2017 UBND Huyện  Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Yên
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 VB của tỉnh  Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
   1   2   3   4   5   button   button 
Thông tin hữu ích