Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Lãnh đạo quản lý:  Đội trưởng: Hoàng Thế Vĩ   Điện thoại: 0989133235   Đội phó: Nguyễn Thị Cẩm Vân  , Điện thoại: 0972153413 1.Giới thiệu chung:  Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường huyện Tân Yên được thành lập theo Quyết định 248/ QĐ - UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tân Yên, có tư cách pháp nhan, có con dấu và được mở tài khỏan theo qui định của Pháp luật.  
Vị trí, chức năng:
Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Tân Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tân Yên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Có chức năng: Giúp UBND huyện và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan tô chức kiểm tra, phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý và phối họp tổ chức thực hiện các quyêt định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.
Nhiệm vụ, quyền hạn
Nhiệm vụ: Tổ chức kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm quỵ định về trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện; Đề xuất hình thức xử lý để Chủ tịch UBND huyên, Chủ tịch UBND xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) xem xét, quyết định xử phạt theo thẩm quyền, cụ thể:
Lĩnh vực giao thông: Tham gia quản lý các phương tiện vận tải, quản lý trật tự giao thông, bảo vệ trật tự hành lang an toàn đường giao thông; phát hiện và đề nghị xử lý các vi phạm công trình giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đường phố (Theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).
Lĩnh vực xây dựng: Phát hiện và đề nghị xử lý các hành vi xây dựng không có giấy phép, sai giấy phép xây dựng; vi phạm chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, hành lang giao thông; xây dựng sai quy hoạch xây dựng được duyệt; vi phạm quy định về đảm bảo trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trong phạm vi thị trấn, thị tứ và các khu, cụm công nghiệp (Theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;'quản lý phát triển nhà và công sở). ,
Lĩnh vực môi trường: Phát hiện và đề nghị xử lý các vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường, đồ phế thải gây mất vệ sinh, mỹ quan đường phố trên địa bàn huyện (Theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Bảo vê môi trường; Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ vế xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).
Phối hợp với cơ quan có liên quan và UBND cấp xã tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND huyện về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.
Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện khi được UBND huyện phân công.
Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của Nhà nước và của địa phương về quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Đội với UBND huyện và các cơ quan liên quan theo quy định.
Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Đội theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác về giao thông, xây dựng và môi trường do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.
Quyền hạn
Được tham dự các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành do UBND huyện, các sở, ban ngành chuyên môn của tỉnh triển khai.
Được cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý theo nhiệm vụ được giao.
Được trang bị phương tiện làm việc, trang phục riêng để đi làm nhiệm vụ (mẫu trang phục do Chủ tịch UBND huyện quy định và không trùng với trang phục của các lực lượng khác như: Thanh tra giao thông, Thanh tra xây dựng).
Lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật; phối họp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn các vi phạm xảy ra theo quy định của pháp luật.
Đề xuất Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi vi phạm phát hiện hoặc yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã có Quyết định xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.
Tống đạt các văn bản, quyết định xử lý và đôn đốc đối tượng vi phạm thực hiện nghiêm các yêu cầu của chính quyên, cơ quan chức năng.
Tổ chức bộ máy và biên chế
Lãnh đạo đội, gồm: Đội trưởng và không quá 02 Phó Đội trưởng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Mức phụ cấp chức vụ đôi với Đội trưởng là 0,3/tháng; phụ cấp chức vụ đôi với Phó Đội trưởng là 0,2/tháng.
Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc: Số lượng không quá 03 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ do Chủ tịch UBND huyện quyết định.
Đội quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường huyện Tân Yên có 7 cán bộ CBVC.  Trong đó 100% có trình độ chuyên môn đại học. 3/7 là đảng viên . 

<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh