Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878425 - Email: phongtp_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Tư pháp, huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 0204 3878425
- Email: phongtp_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Lãnh đạo đơn vị:

* Hoàng Việt Hòa - Trưởng phòng 

Điện thoại: 0983766484

* Nguyễn Văn Huy- Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0983482766

2. Quá trình thành lập.
Phòng Tư pháp huyện Tân Yên được thành lập năm 1983 với 2 biên chế. Năm 1989 phòng Tư pháp huyện giải thể theo chủ trương chung của tỉnh và được sáp nhập vào Văn phòng HĐND & UBND huyện. Trong thời kỳ này do 1 chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện theo dõi, phụ trách, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn.
Tháng 8/1996, Phòng Tư pháp huyện được tái lập, từ đó đến nay phòng Tư pháp huyện luôn ổn định từ 3 – 4 biên chế.
3. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn.
* Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định.
* Dự thảo trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý Nhà nước được giao.
* Dự thảo trình Chủ tịch UBND huyện các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.
* Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt.
*. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
a. Phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng.
b. Thẩm định các dự thảo văn bản qui phạm pháp luạt do UBND huyện ban hành, góp ý dự thảo văn bản qui phạm do UBND huyện trình HĐND huyện theo qui định của pháp luật.
c. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật theo chỉ thị của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
* Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
a. Theo dõi tình hình thi hành văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn huyện.
b. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn.
c. Tổng hợp báo cáo tình hình thi hành văn bản qui phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn UBND huyện và Sở Tư pháp.
* Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a. Giúp UBND huyện kiểm tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật do UBND xã, thị trấm ban hành.
b. Thực hiện việc kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật do HĐND và UBND các xã, thị trấn ban hành, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật.
*. Rà soát hệ thống văn bản qui phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống văn bản qui phạm pháp luật đối với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
*. Về phổ biến giáo dục pháp luật:
a. Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch phố biến giáo dục pháp luật trên địa bàn sau khi được UBND huyện phê duyệt.
b. làm thường trực hội đồng phối hợp công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật của huyện.
c. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã thị trấn và các cơ quan đơn vị của huyện.
*. Thẩm định dự thảo hương ước, qui ước của thôn, làng, khu phố trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
*. Về chứng thực:
a. Hướng dẫn kiểm tra bồi dưỡng nghiệp vụ cho UBND các xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng nhận bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch theo thẩm quyền.
b. Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký trong các giáy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.
c) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.
*. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với các xã, thị trấn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp-Hộ tịch các xã, thị trấn;
b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;
c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định;
d) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).
*. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:
Tổ chức triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở;
Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
*. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
*. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các xã, thị trấn.
*. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
*. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
*. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
*. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân và Sở Tư pháp.
*. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.
4. Thành tích đạt được.
Trong từng giai đoạn khác nhau, kể từ năm 1983 đến nay mặc dù về cơ cấu, tổ chức, biên chế của Phòng có nhiều sự thay đổi, song với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn, Phòng Tư pháp huyện luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được Giáo đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Năm 2009 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh