Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa.

 UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa.

Theo đó, thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tân Yên, huyện Hiệp Hòa trên cơ sở tổ chức lại 03 đơn vị: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa.
Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tân Yên, Hiệp Hòa tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, viên chức, tài sản; tiếp tục được sử dụng kinh phí đã được cấp ngân sách năm 2018 của Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông. Chuyển chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về chăn nuôi thú y và bảo vệ thực vật về Phòng Nông nghiệp và PTNT thuộc UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa quản lý.
Trụ sở làm việc của Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tân Yên tại Khu nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp huyện Tân Yên.
Trụ sở làm việc của Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Hòa tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hiệp Hòa (cũ), thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa.
Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tân Yên, Hiệp Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Chăn nuôi - Thú y; Phòng Trồng trọt - Khuyến nông. Phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Khi thành lập mức phụ cấp chức vụ của Giám đốc 0,3/tháng, Phó Giám đốc 0,2/tháng, Trưởng phòng 0,15/tháng, Phó Trưởng phòng 0,1/tháng.
Biên chế sự nghiệp của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa được UBND tỉnh giao hàng năm.
Quyết định nêu rõ, UBND các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, tài sản và các nội dung khác có liên quan của Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Trung tâm và thu hồi con dấu theo quy định.
Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và hướng dẫn Trung tâm bố trí việc làm cho viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định.
Giao cho UBND cấp xã trực tiếp quản lý và thực hiện chi trả lương và các chế độ khác cho cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, tài chính, tài sản của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y về Trung tâm theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn UBND cấp huyện ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định.
Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện Tân Yên chịu trách nhiệm về toàn bộ về tài sản, tài chính và hoạt động của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật cho đến thời điểm UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa tổ chức bàn giao.
Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp hai huyện Tân Yên và Hiệp Hòa bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/12/2018.

                                                                                                                                      Nguồn bacgiang.gov.vn

 


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh