Văn bản mới ban hành
Thông báo kết luận
Tuyên truyền phổ biến GDPL
Số 126-KH/HU
 Kế hoạch biên soạn và phát hành cuốn sách Người tốt việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xem tiếp ...
Trả lời ý kiến cử tri
Kết quả giải quyết kntc
Làng nghề và nghệ nhân
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016
Ngày 01, 02/12/2014, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện tại 24 xã, thị trấn. Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện như sau:
Xem tiếp ...
Thông tin hữu ích